Живи модели

Био-психо-социално моделиране.

Формирате вашата физика, психика и комуникации с:

  • Ролеви модели: истински артисти и модели.
  • Експертни модели: психолози, лекари, инструктори.
  • Колеги модели: при вас или нови колеги в сеанси при нас.

Вашето моделиране е на базата на солидни Метод-модели.

© Артист-Модели, Реални Игри с Модели, Реални Ролеви Игри, Всичко е игра: търговски марки, услуги и заявени патенти в Канада на ТриМодел Орг от Йордан Йорданов, Правоспособен Психолог - квалифициран за самостоятелна практика, съгласно Международния и Националния класификатор на професиите и длъжностите, в Дружеството на Психолозите в България.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close